กำหนดการ

การแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0

“Thailand Competition on Robotic and Automation Control using Industry 4.0 Technology”

จำนวน 3 ประเภท

 

  1. การแข่งขันควบคุมระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 4.0
    Competition on Automation Control Technology For Industry 4.0
  2. การแข่งขันควบคุมหุ่นยนต์แขนกลในงานเชื่อมอุตสาหกรรม 4.0
    Competition on Industry Robot Control For Welding in Industry 4.0
  3. การแข่งขันออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 4.0
    Competition on Robotic Automotive Manufacturing Techniques in Industry 4.0

 

วันที่เวลากิจกรรม

1 ส.ค. 61 13.00 น. MOU ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
3 ส.ค. 61 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการ รอบ 2 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาคาร TGDE
1 ส.ค.-11 ก.ย. 61   เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขัน
12 ก.ย. 61   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิอบรม
17-19 ก.ย. 61 08.30 – 17.30 น. อบรม ประเภทที่ 1 การแข่งขันควบคุมระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 4.0
Competition on Automation Control Technology For Industry 4.0
24-28 ก.ย. 61 08.30 – 17.30 น. อบรม ประเภทที่ 2 การแข่งขันควบคุมหุ่นยนต์แขนกลในงานเชื่อมอุตสาหกรรม 4.0
Competition on Industry Robot Control For Welding in Industry 4.0
1-5 ต.ค. 61 08.30 – 17.30 น. อบรม ประเภทที่ 3 การแข่งขันออกแบบชื้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 4.0
Competition on Robotic Automotive Manufacturing Techniques in Industry 4.0
    การจัดการแข่งขัน ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้องเพลนารี ฮอลล์
10 ต.ค. 61 11.00 น. ประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
  09.30 – 17.30 น. แข่งขันรอบคัดเลือก ประเภทที่ 1, 2, 3
11 ต.ค. 61 09.30 – 17.30 น. แข่งขันรอบรองชนะเลิศ ประเภทที่ 1, 2, 3
12 ต.ค. 61 09.30 – 14.00 น. แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ประเภทที่ 1, 2, 3
  14.30 – 16.00 น. มอบรางวัลผู้ชนะและปิดการแข่งขัน

** หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม **