TRAC 4.0

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ผลิตและพัฒนากำลังคนให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานและตอบสนองความต้องการของประเทศ ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบาย Thailand 4.0 พัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้ก้าวสู่ยุค 4.0 และกำหนดให้อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อุตสาหกรรม (Robotics) เป็นหนึ่งในสิบอุตสาหกรรมเป้าหมาย กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อนาคต (New Engine of Growth) อุตสาหกรรมนี้ยังขาดกำลังคนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ฝ่าย จีงเห็นพ้องร่วมมือกันพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในสาขาวิชาอันเกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมผ่านกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ

EASY THEME OPTION PANEL

การแข่งขันควบคุมระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 4.0

EASY CUSTOMIZABLE

การแข่งขันควบคุมหุ่นยนต์แขนกลในงานเชื่อมอุตสาหกรรม 4.0

CLEAN CODING

การแข่งขันออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 4.0

HTML5 & CSS3

รายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ลิงค์: schedule หรือติดต่อ
คุณจารุนันท์ โทร: 082-352-7250

7X24 SUPPORT

กำหนดการ

สามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ลิงค์: schedule

MULTIPURPOSE

ลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ลิงค์: ลงทะเบียน

กิจกรรมที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรมของ I40KMUTNB

หน่วยงานผู้เข้าร่วม TRAC 4.0

Russel Clinton
Bibo Aurther
Rusel Misil
Rusel Misil
Russel Clinton

สอศ.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) หรือ "กรมอาชีวศึกษา" (เดิม) เป็นหนึ่งในห้าหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลงานการศึกษาในด้านการอาชีวศึกษา เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Bibo Aurther

มจพ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ก่อตั้งโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในปี พ.ศ. 2502 ภายใต้ชื่อ "โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ" หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า "เทคนิคไทย-เยอรมัน"

ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแบ่งออกเป็น 3 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร, วิทยาเขตปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เปิดทำการเรียนการสอนทั้งหมด 13 คณะ 2 วิทยาลัย 2 บัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ทั้งหลักสูตรภาษาไทย สองภาษา และนานาชาติ มีความโดดเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Rusel Misil

วจด.

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา (อังกฤษ: Chitralada Technology College) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร[1] ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2557 ดำเนินการโดยมูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรียนจิตรลดา

Rusel Misil

Worddidac

เวิลด์ไดแด็ค

ประเภทการแข่งขัน TRAC 4.0

ประเภทที่ 1: การแข่งขันควบคุมระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 4.0

(Competition on Automation Control Technology for Industry 4.0)

Yanetxys Torreblanca

ประเภทที่ 2: การแข่งขันควบคุมหุ่นยนต์แขนกลในงานเชื่อมอุตสาหกรรม 4.0

(Competition on Industrial Robot Control for Welding in Industry 4.0)

David Soriano

ประเภทที่ 3: การแข่งขันออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 4.0

(Competition on Robotic Automotive Manufacturing Techniques in Industry 4.0)

Stefano Roganti

ติดตามเราเพื่อรับข่าวสารใหม่ด้านอุตสาหกรรม 4.0

คุณสามารถเห็นข่าวสารใหม่ของเราได้อย่างรวดเร็ว

คลิกรับข่าวสาร

ติดต่อเรา

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอกนิกส์
ไทย-เยอรมัน (อาคาร 73)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
---------------------------------------
โทร: 02-555-2273
เมล: admin@tgde.kmutnb.ac.th
---------------------------------------
Map

ขอเชิญเข้าร่วมกลุ่ม LINE Square
"การแข่งขันหุ่นยนต์อุตสาหกรรม"